Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności stron internetowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie

Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Stron:

Dostępność cyfrowa

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dla Serwisu internetowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie oraz dla Biuletynu Informacji Publicznej

 1. Niektóre linki występują tylko w formie grafiki, bez alternatywy tekstowej.
 2. Niektóre napisy mogą być mało widoczne dla osób słabowidzących, ze względu na zbyt mały kontrast kolorów.
 3. Hierarchia nagłówków nie jest zachowana.
 4. Niektóre dokumenty są w formie uniemożliwiającej odczyt znajdującego się w nich tekstu.
 5. Na stronie znajdują się treści multimedialne, dla których nie dodano alternatywnej formy informacji, np. w postaci opisu treści, audiodeskrypcji.
 6. Obsługa strony z poziomu klawiatury jest możliwa z wykorzystaniem TAB oraz ENTER.
 7. Brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik.

Dla Strony na Facebooku 

 1. Na stronie znajdują się treści multimedialne, dla których nie dodano alternatywnej formy informacji, np. w postaci opisu treści, audiodeskrypcji.
 2. Brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik.

Dla Kanału w serwisie YouTube

 1. Na stronie znajdują się w większości treści multimedialne, dla których nie dodano alternatywnej formy informacji, np. w postaci opisu treści, audiodeskrypcji.

Dla Konta na Instagramie 

 1. Na stronie znajdują się treści multimedialne, dla których nie dodano alternatywnej formy informacji, np. w postaci opisu treści, audiodeskrypcji.
 2. Brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie dąży do zapewnienia dostępności swoich serwisów internetowych, mediów społecznościowych oraz kanału na YouTube. Przyczyny wyłączeń częściowo jest fakt, że większość treści została opublikowana przed wejściem w życie przepisów ustawy dostępności cyfrowej. Przyczyną niezgodności są także nadmierne koszty związane z realizacją tego działania, jednakże zapewnienie dostępności cyfrowej jest zadaniem, które będzie uwzględniane przy przyszłych zmianach w serwisach, a także publikacji nowych treści. W sytuacji, gdy z powodu nadmiernych kosztów nie będzie możliwe zapewnienie dostępności cyfrowej, np. Audiodeskrypcji, czy napisów, będą podejmowanie w tym zakresie racjonalne usprawnienia lub alternatywny dostęp.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Raport dostępności cyfrowej strony internetowej.

Raport dostępności BIP.

Raport dostępności strony na Facebooku. 

Raport dostępności kanału na YouTube.

Raport dostępności konta na Instagramie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Natalia Maćkiewicz.

Adres poczty elektronicznej: dyrektorgbp@bulkowo.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer 242652088.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skarga do brak dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie mieści się w dwóch lokalizacjach.

Adres siedziby biblioteki głównej:

Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie ul. Szkolna 5/4; 09-454 Bulkowo

1. Opis dostępności wejścia do budynku:

 • Przed budynkiem nie ma parkingu dla osoby niepełnosprawnej.
 • Na budynku jest duża tablica z nazwą obiektu.
 • Do głównego wejścia prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózku.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście umożliwia osobie niepełnosprawnej dostanie się do budynku.
 • Wejście główne do budynku jest szerokie, a drzwi umożliwiają otwarcie z poziomu wózka inwalidzkiego.
 • Budynek jest parterowy.
 • W budynku są szerokie korytarze umożliwiające przemieszczanie się na wózku inwalidzkim lub z psem asystującym.
 • Wszystkie przejścia i wejścia są szerokie oraz pozbawione progów.
 • Toaleta jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

2. Informacje i komunikaty:

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
 • Możliwa jest komunikacja z wykorzystaniem osoby trzeciej towarzyszącej podczas wizyty.

3. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

4. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Tłumacz nie jest dostępny.

5. Możliwe formy komunikacji i przesyłania wniosków:

 • Ustnie na miejscu
 • Telefonicznie
 • Listownie
 • Za pośrednictwem komunikatora internetowego (np. Facebook), także w formie wideoczatu.

Adres siedziby Filii:

Filia Biblioteczna w Nowych Łubkach Nowe Łubki 7; 09-454 Bulkowo

1. Opis dostępności wejścia do budynku:

 • Filia mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach. Na budynku od strony boiska jest tablica z nazwą. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście od strony boiska szkolnego umożliwia osobie niepełnosprawnej dostanie się do budynku.
 • Przed budynkiem nie ma parkingu dla osoby niepełnosprawnej.
 • Na budynku jest  tablica z nazwą obiektu.
 • Do głównego wejścia prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózku.
 • Wejście główne do budynku jest szerokie, a drzwi umożliwiają otwarcie z poziomu wózka inwalidzkiego.
 • Pomieszczenia biblioteki znajdują się na parterze budynku.
 • W budynku są szerokie korytarze umożliwiające przemieszczanie się na wózku inwalidzkim lub z psem asystującym.
 • Wszystkie przejścia i wejścia są szerokie oraz pozbawione progów.
 • Toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

2. Informacje i komunikaty

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
 • Możliwa jest komunikacja z wykorzystaniem osoby trzeciej towarzyszącej podczas wizyty.

3. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

4. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Tłumacz nie jest dostępny.

5. Możliwe formy komunikacji i przesyłania wniosków:

 • Ustnie na miejscu
 • Telefonicznie
 • Listownie
 • Za pośrednictwem komunikatora internetowego (np. Facebook), także w formie wideoczatu.

W przypadku gdy osoba z niepełnosprawnością potrzebuje bezpośredniej pomocy ze strony pracownika biblioteki powinna w pierwszej kolejności skontaktować się z pracownikiem Biblioteki w Bulkowie pod nr tel.: 242652062 lub mailowo: gbpbulkowo@gmail.com lub Filii w Nowych Łubkach pod nr tel.: 242652065 lub mailowo: filialubki@gmail.com

Pracownik, po zdefiniowaniu potrzeby osoby z niepełnosprawnością realizuje ją bezpośrednio lub zawiadamia osobę z niepełnosprawnością o sposobie i terminie jej realizacji.

GODZINY OTWARCIA

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Katalog Książnicy Płockiej

Przekierowanie na stronę internetową Książnicy Płockiej.

 

Katalog biblioteki wojewódzkiej

Przekierowanie na stronę internetową BIblioteki Wojewódzkiej.

Katalog MSiB